KortSu-Kurko (14/11/2019) KortSu-Kurko (14/11/2019)