SM Keskarin karsinta (29/08/2020) SM Keskarin karsinta (29/08/2020)